หมายเลขโทรศัพท์ภายใน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

 

หมายเลขโทรภายใน

เลขานุการ (อธิการบดี)

 

342

เลขานุการ (รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ)

404

สำนักอธิการบดี

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี

175

 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

126

 

สำนักงาน: ส่วนงานบริหารงานบุคคล

276, 323

 

ส่วนงานธุรการทั่วไป

203

 

ส่วนงานธุรการ – ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5301

281

 

ส่วนงานธุรการ – ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5202 - 5203

224

 

ส่วนงานรับสมัครและประชาสัมพันธ์

301, 302, 303

 

ส่วนงานหอสมุด – หัวหน้าส่วน

184

 

ส่วนงานหอสมุด – สำนักงาน / เลขานุการ

289

 

ส่วนงานหอสมุด – เคาน์เตอร์บริการชั้น 1

344

 

ส่วนงานหอสมุด – ห้องเทคนิคชั้น 2

135

 

ส่วนงานหอสมุด – อ้างอิง วิทยานิพนธ์ ชั้น 3

264

 

ส่วนงานหอสมุด – หอสมุดชั้น 4

267

 

ส่วนทะเบียนและบริการการศึกษา – นายทะเบียน

182

 

ส่วนทะเบียนและบริการการศึกษา – บริการงานนักศึกษา

209

 

ส่วนทะเบียนและบริการการศึกษา – ทะเบียนนักศึกษา

125

 

ส่วนทะเบียนและบริการการศึกษา – บริการงานวิชาการ

124

 

ส่วนงานพัฒนานักศึกษา

205

 

ห้องพยาบาล

343

 

ห้องจำหน่ายหนังสือ

283

ศูนย์วิจัยและแผน

 

236

คณะบริหารธุรกิจ

 

 

 

คณบดี / รองคณบดี

108

 

สำนักงาน / เลขานุการคณะ

208

 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ – กลุ่มวิชาการตลาด (ไทย)

349

 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ – กลุ่มวิชาการตลาด (ENG)

สำนักงาน

331

 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ – กลุ่มวิชาการตลาด (ENG)

293 (A.Froi)

 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ – กลุ่มวิชาการจัดการ

256

 

สาขาวิชาการบัญชี

258, 351 (A. jum /A.nooth)

 

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์

350

 

ห้องปฏิบัติการ Cisco

240

คณะนิเทศศาสตร์

 

 

 

คณบดี

181

 

รองคณบดี

170

 

เลขานุการคณะ

232, 262

 

สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์

206

 

สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์

170

 

ห้องปฏิบัติการวิทยุ-โทรทัศน์ (Studio)

230

คณะนิติศาสตร์

 

 

 

คณบดี / รองคณบดี

202

 

สำนักงาน / เลขานุการคณะ

324

คณะศึกษาศาสตร์

 

 

 

คณบดี

244

 

สำนักงาน / เลขานุการคณะ

266, 235

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

คณบดี

285

 

รองคณบดี

161

 

หัวหน้าสำนักงานคณะฯ

165

 

สำนักงาน  / เลขานุการคณะ

268, 219

 

กิจการนักศึกษาคณะฯ

214

 

ห้องพัสดุอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์1

233

 

ห้องพสดุไฟฟ้า

310

 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

234

 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

311

 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

193

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

325

 

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์2

192

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

166

 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

163

 

ภาควิชาอุตสาหกรรมการบิน

360

คณะศิลปศาสตร์

 

 

 

คณบดี / รองคณบดี

321

 

ที่ปรึกษาคณบดี

335

 

สำนักงาน / เลขานุการคณะ

189, 257

 

หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

255

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

332

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

294

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

334

 

ห้องปฏิบัติการบริษัททัวร์ท่องเที่ยว

320

ศูนย์ภาษา EMC

 

338, 340

หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (MA)

 

 

สำนักงาน / เลขานุการหลักสูตรฯ

229, 288

 

ผู้อำนวยการหลักสูตร

181

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

 

 

สำนักงาน / เลขานุการหลักสูตรฯ

245

 

ผู้อำนวยการหลักสูตร

261

คณะปรัชญาและศาสนา

 

 

 

สำนักงาน / เลขานุการหลักสูตร

259, 329

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

 

265

ศูนย์ให้คำปรึกษา

 

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษา

286

 

กองทุนกู้ยืมสำหรับนักศึกษา

336

สำนักประกันคุณภาพ

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ

314

 

สำนักงาน / บริการงานประกันคุณภาพ

180

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 

242

ศูนย์ถ่ายเอกสาร

 

111

ศูนย์สารสนเทศ

 

243