แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการทางด้านระบบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ประจำปีการศึกษา 2560 เทอม 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
  1.1 เพศ :
  1.2 หน่วยงาน/คณะวิชา/หลักสูตร :  (หน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย)
  1.3 อายุ :
  1.4 สถานะ :
  1.5 ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

 
  1.6 ภาคการศึกษาปัจจุบัน  (เช่น 2/2554)
ส่วนที่ 2 ลักษณะกิจกรรมในการเข้าไปใช้งานระบบสารสนเทศของผู้ใช้บริการ
  2.1 ท่านเข้าสู่ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อ (ให้จัดลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย 1 ถึง 6 และ 1 คือมากที่สุด 6 คือน้อยที่สุด)
     ติดตามข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์งานของทางมหาวิทยาลัย
     สืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
     สร้าง/ศึกษาบทเรียน Online ของอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย
     รับบริการ E-Services ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของท่าน
     เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของท่าน
     อื่นๆ โปรดระบุ
  2.2 กิจกรรม Online ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยท่านคิดว่ากลุ่มใดควรมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข (ให้จัดลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย 1 ถึง 6 และ 1 คือมากที่สุด 6 คือน้อยที่สุด)
     กลุ่มระบบงานสารสนเทศทางด้านการจัดการเรียนการสอน
     กลุ่มระบบงานสารสนเทศทางด้านการบริหาร
     กลุ่มระบบงานสารสนเทศทางด้านงานวิจัยและห้องสมุด
     กลุ่มระบบงานสารสนเทศทางด้านงานสนับสนุนการตัดสินใจ
     กลุ่มระบบงานสารสนเทศทางด้านการติดต่อสื่อสาร
     อื่นๆ โปรดระบุ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอในของระบบงานสารสนเทศมหาวิทยาลัยของผู้ใช้บริการ
ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจของระบบงานสารสนเทศมหาวิทยาลัย
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. ด้านรูปแบบ
1.1 ความง่ายในการใช้งานของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 ความชัดเจนของข้อความและรูปภาพที่ใช้ในการแสดงผลผ่านจอภาพ
1.3 ความเหมาะสมของการจัดวางหัวข้อ และการสื่อความหมาย
1.4 ความเหมาะสมในการจัดกลุ่มประเภทของระบบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
1.5 ความเหมาะสมในการออกแบบและการวางโครงสร้างของกลุ่มงานระบบสารสนเทศ
1.6 รายงานต่าง ๆ ที่ออกจากระบบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นที่ต้องการ
2. ด้านข้อมูล
2.1 ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
2.2 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2.3 ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
2.4 ข้อมูลที่ใช้งานในมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงข้อมูล
3. ด้านประสิทธิภาพ
3.1 การปรับปรุงข้อมูล เพิ่ม/ลบ/แทรก/ยกเลิก/แสดงผล ทำได้ง่ายและรวดเร็ว
3.2 มีการแจ้งเตือนหรือให้คำแนะนำในการใช้งานของระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม
3.3 มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบงานสารสนเทศมหาวิทยาลัย
3.4 การประมวลผลในลักษณะต่าง ๆ ของระบบงานสารสนเทศสามารถทำงานได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนการบริหารงาน การดำเนินงาน
3.5 ระบบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสามารถรองรับการขยายตัวได้ในอนาคต
4. ด้านบริการ
4.1 การรับปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้านระบบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
4.2 การปฏิบัติงานในการให้บริการของงานทางด้านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
4.3 องค์ความรู้และทักษะความชำนาญของนักพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
4.4 มีการให้บริการความรู้/อบรมในเรื่องระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้บริการ
  4.1 การบริการที่ผู้ใช้บริการคาดหวัง
  ความพึงพอใจ  ระดับความคาดหวังของระบบงานสารสนเทศมหาวิทยาลัย
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. ความเร็วในการให้บริการ
2. ความถูกต้องในการให้บริการ
3. การะบวนการในการให้บริการเป็นระบบมีมาตรฐาน
4. ความปลอดภัยของข้อมูลต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ในระดับต่างๆ
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
 
   

ทางศูนย์สารสนเทศขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งในการสละเวลาของท่านเพื่อการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ข้อมูลของท่านจะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพงานทางด้านสารสนเทศให้กับมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น